CINA: Nanking / Yantzekiang / Hankow / Wu Shang  

  

 Nanking 

foto 01523

foto 01524

foto 01527

foto 01530

foto 01531

foto 01532

foto 01536

foto 01537

foto 01538

foto 01541

foto 01542

foto 01546

 Yantzekiang 

foto 01548

foto 01549

foto 01550

foto 01554

foto 01555

foto 01556

foto 01557

foto 01558

foto 01559

foto 01560

foto 01562

foto 01564

foto 01565

foto 01566

foto 01567

foto 01568

foto 01569

foto 01570

foto 01571

foto 01572

foto 01573

foto 01574

foto 01575

foto 01576

foto 01579

foto 01577

foto 01578

foto 01581

foto 01583

foto 01584

foto 01589

foto 01592

foto 01593

foto 01595

foto 01596

foto 01598

foto 01602

foto 01603

foto 01604

foto 01605

foto 01599

 Hankow 

foto 01606

foto 01607

foto 01608

foto 01609

foto 01610

foto 01611

foto 01612

foto 01613

foto 01614

foto 01615

foto 01616

foto 01617

foto 01619

foto 01620

foto 01622

foto 01623

foto 01624

foto 01625

foto 01626

foto 01627

foto 01630

foto 01631

foto 01632

foto 01633

 Wu Shang  

foto 01634

foto 01635

foto 01636

foto 01637

foto 01638

foto 01639

foto 01640

foto 01641

foto 01642

foto 01643

foto 01644

foto 01645

foto 01647

foto 01648

foto 01649

foto 01650

Cerca

foto-lato-02046